Voorbereiding voorjaarstellingen in de pas met CBS-traject


Handleiding voorjaarstellingen binnenkort beschikbaar


De Jagersvereniging heeft afgelopen maand een serie waardevolle gesprekken gevoerd met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dit traject hebben het CBS, de FBE’s en de Jagersvereniging concrete afspraken gemaakt over de validatie van de WBE-voorjaarstellingen. Onze inzet is om komende voorjaarstellingen maximaal aan te sluiten op de snelle en meest actuele ontwikkelingen in het traject met het CBS. Dit betekent dat de handleiding voorjaarstellingen waarmee tellers dit jaar op pad gaan begin maart beschikbaar komt.


Het organiseren van ons landelijke meetnet is een behoorlijke opgave en de voorbereiding op onze voorjaarstellingen 2024 zijn dan ook in volle gang. Tegelijkertijd geven de positieve ontwikkelingen in het traject met het CBS aanleiding om flexibiliteit te vragen van iedereen die zich inzet voor de organisatie van de voorjaarstellingen. In voorgaande jaren kwam de handleiding voorjaarstellingen beschikbaar in februari, dit jaar wordt dat dus pas begin maart. Dit stemt de Jagersvereniging uiteraard zorgvuldig af met de ambtelijk vertegenwoordigers van de FBE’s.


Het belang van gevalideerde tellingen


Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van populaties wordt in Nederland gebruik gemaakt van de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Ook de besluitvorming rond de jacht is dus gebaseerd op de gegevens uit het NEM. Het CBS bewaakt de kwaliteit van de NEM-meetnetten en is verantwoordelijk voor de validatie van de protocollen en telgegevens. Validatie van de WBE-tellingen door het CBS is dus een voorwaarde voor de acceptatie en integratie binnen het NEM.


Wat gaat er veranderen?


Afgelopen jaar heeft de Jagersvereniging grote stappen gemaakt in de verdere professionalisering van de voorjaarstellingen. Daarbij zijn de aanbevelingen van het CBS verwerkt in de nieuwe handleiding voorjaarstellingen. De nieuwe handleiding is positief ontvangen door het CBS en wordt nu opnieuw getoetst. Wat de uitkomst is van deze toetsing door het CBS weten we eind februari. Dan weten we dus ook pas wat er precies zal veranderen, en of het haalbaar is deze veranderingen nog voor de aankomende voorjaarstellingen door te voeren.


Zijn onze telgegevens dan gevalideerd?


De toetsing van het telprotocol is een belangrijke stap richting de validatie en acceptatie van de WBE-telgegevens. Naast het protocol worden hiervoor ook onze reeds bestaande telgegevens tegen het licht gehouden. Dit is een omvangrijke klus, waarvoor het CBS nu ook de opdracht en financiering vanuit het ministerie van LNV heeft gekregen. Het CBS heeft toegezegd om voor de zomer met haar bevindingen over de bestaande telgegevens te komen.


Nauwe afstemming


Het organiseren van de jaarlijkse voorjaarstellingen is een gezamenlijke opgave van WBE’s, FBE’s, de afdelingen en het landelijk bureau van de Jagersvereniging. Aansluiting op de actuele ontwikkelingen met het CBS vraagt dan ook om goede afstemming. De Jagersvereniging staat in nauw contact met de ambtelijk vertegenwoordigers van de FBE’s om alle WBE’s en tellers zo goed en tijdig mogelijk te informeren. Die afstemming vindt ook plaats binnen de werkgroep tellingen met afgevaardigden vanuit alle afdelingen van de Jagersvereniging, en de NOJG houden we uiteraard goed op de hoogte. Zodra de conclusies van het CBS volgen, informeren we u direct.


Het bericht Voorbereiding voorjaarstellingen in de pas met CBS-traject verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 22-02-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.